The Mirador

Kaia Koehler, Staff Writer

Miramonte High School's Newspaper
Kaia Koehler